You are here:

Cwestiynau cyffredin ynglyn â Gemwaith Liri

Rydym ni yn Liri yn credu mewn bod yn hollol agored a thryloyw ynglŷn â’n gemwaith a’n gwasanaeth i chi, a dyma pam rydym bob amser yn hapus i ateb eich cwestiynau. Gobeithio ein bod yn cynnwys popeth isod ond os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi gysylltu ☺

Pwy sy’n dylunio gemwaith Liri?

Caiff pob darn o emwaith Liri ei ddylunio a’i greu gan Natalie Williams. Yn ddylunydd gemwaith ers nifer o flynyddoedd, mae Natalie yn angerddol ynglŷn â chyflwyno dyluniadau gemwaith ar eich cyfer sy’n eich galluogi i edrych yn gain, bob dydd. Mae ei dyluniadau wedi’u ysbrydoli gan llonyddwch bryniau tonnog De Cymru, lle mae’n byw, sy’n gyfrifol am y ‘signature look’ lluniaidd a llyfn yn ei darnau.  Mae’n cyflwyno casgliadau gemwaith newydd, ffres yn rheolaidd ond os bydd angen dyluniad arbennig arnoch, neu os hoffwch ail-ddylunio trysor teuluol, bydd wrth ei bodd i gydweithio â chi i wneud darn ar eich cyfer.

Pam ydych chi’n gwneud gemwaith?

Mae Natalie yn gwybod yn uniongyrchol y pŵer y gall gemwaith ei gael dros sut rydyn ni’n edrych ac yn teimlo. Gall drawsnewid ein hunanddelwedd yn llwyr, gan wneud inni deimlo’n hyderus, yn rhywiol ac yn wirioneddol brydferth. Teimlo ei gorau wrth wisgo gemwaith coeth yw’r rheswm mae Natalie yn angerddol am ddylunio gemwaith lluniaidd i chi, yn llawn cromliniau benywaidd synhwyrus a fydd yn dod â’ch duwies fewnol yn fyw.

Sut caiff y gemwaith ei greu?

Gwneir y gemwaith â llaw gan Natalie yn ei stiwdio yn Bryn, Port Talbot. Mae pob modrwy, clust dlws, tlws a breichled yn cael eu gwneud â llaw gan Natalie, felly nid oes dau yr un peth. Hi yw’r gof arian ac aur gyda’r holl waith metel ac mae pob gem yn cael ei osod gyda llaw. Yr unig gydrannau nad ydynt wedi’u gwneud â llaw yw’r clasbiau a’r cadwyni sydd yn cael eu gwneud gan beiriant a’u prynu gan gyflenwyr dibynadwy yn y DU.

Pa ddeunyddiau rydych yn eu defnyddio yn eich gemwaith?

Rydym yn Liri yn angerddol am ddefnyddio deunyddiau o’r ansawdd uchaf yn unig. Mae ein holl gemwaith wedi’i wneud o arian sterling 925 ac aur 9ct, wedi’i ail-gylchu. Nid oes unrhyw un o’n dyluniadau wedi’u gwneud o unrhyw fetelau sylfaen platiog, lle gall y lliw wisgo dros gyfnod o amser ac achosi alergedd. Dim ond cerrig gemau go iawn rydym yn eu defnyddio yn ein gemwaith, felly ni fyddwch yn dod o hyd i unrhyw darnau o wydr neu blastig – pan ddywedwn ei fod yn em, mae’n em mewn gwirionedd, ac nid yn rhywbeth a wneir i edrych fel gem.

Ble rydych yn prynu eich deunyddiau?

Rydym yn prynu ein deunyddiau gan ystod o bartneriaid Prydeining rydym wedi ymddiried ynddynt ers amser maith.

Rydym yn Liri yn credu mewn datblygu perthynas lle gellir ymddiried ynom gyda’n cwsmeriaid. Darllenwch einblogynghylch nodweddion i’w hystyried wrth ymddiried mewn brand gemwaith.

Gobeithio bod hyn wedi rhoi mewnwelediad clir i chi i’n gemwaith. Os hoffech wybod mwy, cysylltwch ar e-bost info@yourliri.com, Instagram, Facebook, a thrwy ein ffurflen ar-lein.

Beth os ydw i’n prynu modrwy yn y maint anghywir?

Daw pob disgrifiad cynnyrch gyda chanllaw syml ar sut i fesur maint eich modrwy. Ond os byddwch chi’n archebu’r maint anghywir yn ddamweiniol o gasgliad, peidiwch â phoeni, dim ond ei anfon yn ôl sydd angen. Byddwn yn gweithio gyda chi i weithio allan eich maint cywir ac anfonir un newydd atoch chi. Nodwch: Os bydd fodrwy a gomisiynwyd yn troi all i fod y maint anghywir (yn dilyn ein hymgynghoriad), efallai y codir tâl am newid ei maint. Os oes gennych unrhyw amheuon cyn prynu, cysylltwch â ni ar natalie@yourliri.com a byddwn yn datrys y cyfan i chi, dim problem.

A yw’n ddiogel i mi postio fy ngemwaith i chi i’w ailgynllunio?

Mae’n berffaith ddiogel postio’ch gemwaith ataf i’w hailgynllunio. Postiwch ataf  ‘special delivery’ (wedi’i yswirio hyd at £ 2500 am £11). Neu, os hoffwch daith i Bryn, Port Talbot, mae croeso i chi ddod â nhw ataf.

Os na ddefnyddiwch fy holl aur a gemau wrth ailfodelu, a ydw i’n cael yr hyn sydd ar ôl, yn ôl?

Wrth gwrs!

Sut ydw i’n talu am ailgynlluniad?

Pan fyddwn yn derbyn eich darnau, byddwn yn danfon anfoneb electronig atoch ar gyfer 50%. Gyd sydd angen gwneud yw clicio ar y linc yn yr ebost a talu â charden – gallwch hyd yn oed defnyddio carden credyd. Ar ôl i’r gwaith cael ei orffen (tua mis yn ddiweddarach) byddwn yn danfon anfoneb am y gweddill, felly mae’n hawdd gwasgaru’r cost.

Mae gen i emwaith mewn gwahanol bwysau carat o aur. Allwch chi eu cymysgu mewn un darn newydd?

Ie, gallwn wneud hynny, ond nodwch, os dymunwch i’ch darn newydd gael ei ail-ddilysnodi (hallmark), caiff ei farcio ar y pwysau carat is. Cofiwch hyn os ydych am werthu eich darn newydd yn y dyfodol. Bydd cost ychwanegol i ddilysnodi eich darn newydd.

Beth os nad ydw i yn hoffi’r dyluniad rydych yn creu i mi?

Peidwich a becso, byddwn ni ddim yn dechrau ar unhryw gwaith nes eich bod yn hollol hapus gyda’r dyluniad newydd

Sut gallaf comisiynnu darn o emwaith?

Yn ogystal â’n catalog ar-lein o gasgliadau gemau parod i’w gwisgo, mae Liri’n hoffi dim byd yn fwy na gweithio gyda chi i ddylunio darn arbenning. Os hoffech gomisiynu darn, dyma sut mae’r broses yn gweithio:

  1. Cysylltwch â Natalie trwy e-bost, Messenger neu Whatsapp i nodi eich diddordeb mewn comisiynu dyluniad.
  2. Byddwch cystal â rhoi syniad bras o’r hyn rydych yn dymuno ei gael wedi’i ddylunio a’ch cyllideb. Os oes gennych ddelweddau sy’n debyg i’r hyn rydych yn ei ddymuno, anfonwch nhw.
    A fyddwch cystal ag anfon yr holl fesuriadau perthnasol i Natalie megis maint modrwy, breichled neu fwclis.
  3. Bydd Natalie’n gweithio ar ddyluniadau ac yn anfon delweddau o’r rhai a grëwyd atoch gan roi pob manylyn angenrheidiol  megis maint y gem, hyd y freichled ac ati. Cynhwysir pris pob dyluniad yn ogystal.
  4. Unwaith y byddwch wedi cytuno ar bris a dyluniad, bydd Natalie’n rhoi amcan i chi o faint o amser bydd yn cymryd i gwblhau’r darn. Rhaid caniatáu hyd at mis, oni bai y drafodir yn wahanol.
  5. Ar ôl cytuno ar y dyluniad, bydd angen i chi dalu blaendal o 50% o’r pris llawn. Byddwch yn talu’r gweddill pan gwblheir y gwaith a chyn iddo gael ei bostio atoch.
  6. Caiff yr eitem ei phostio atoch gan ddefnyddio’r modd anfon a thalu a ddewisir gennych sydd i’w weld yma

NODER: Unwaith y cymeradwyir y dyluniad a’r eitem wedi’i gwneud, gellir codi tâl ychwanegol ar gyfer unrhyw newidiadau pellach y gofynnwch amdanynt, yn seiliedig ar yr amser a dreulir ac unrhyw ddeunyddiau ychwanegol a ddefnyddir.

Hawlfraint: Fel dylunydd eich darn, Liri sydd berchen ar hawlfraint y dyluniad hwnnw. Efallai y byddwn yn ail-gynhyrchu’r dyluniad hwnnw mewn fformat sydd wedi’i newid ychydig yn y dyfodol. Os ydych yn dymuno prynu’r hawlfraint i’r dyluniad fel ei fod yn parhau i fod yn unigryw i chi, bydd angen i chi dalu swm ychwanegol. Sylwch na ellir ystyried bod gofyn am gomisiwn yn seiliedig ar ddyluniad poblogaidd (falle eich bod wedi gweld ar-lein) fel gofyn am darn unigryw, ac nid yw Liri ‘na’r cwsmer yn berchen ar y dyluniad hynny. Mae Liri yn cadw’r hawl i’w ail-gynhyrchu’r fath dyluniad yn y dyfodol. Mae Liri yn cadw’r hawl i ddefnyddio delweddau o unrhyw ddyluniadau pwrpasol at ddibenion hyrwyddo.

Os hoffech gydweithio ar eich darn arbennig, cysylltwch!